Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa webu 
      I.          Základné ustanovenia:
Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:
Servis bazenov, s.r.o.: K zábraniu 7133, 911 01 Trenčín, IČO: 50 964 500, DIČ: 212 055 5767 zapísaná v OR Okresného súdu TN  číslo 35023/R (ďalej len „predávajúci“) a zákazníka vyplývajúce zo zmluvy, ktorej predmetom je služba alebo prevod vlastníckeho práva k určitému tovaru (ďalej len „tovar“) na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.servisbazenov.com.
 
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín,  fax č. 032/640 01 08

       Kupujúci: Živnostník, resp. podnikateľ, čiže fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania sa riadi obchodnými podmienkami v rámci obchodného zákonníka. Kupujúci, ktorý nie je živnostník resp. podnikateľ sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Obchodné podmienky
1.    spôsob objednávania
2.    povinnosti predávajúceho
3.    povinnosti kupujúceho
4.    cena a platobné podmienky
5.    dodacie podmienky
6.    zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy
7.    alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
8.    reklamácie a záručná doba
9.    Záverečné ustanovenia

1) Spôsob objednávania
 
a)      Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@servisbazenov.com,  kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.
b)     Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.
c)      Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je jeho telefonické alebo e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „akceptácia“, ktoré zašle kupujúcemu. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu po odoslaní objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
d)     Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.
e)      Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
f)      Maximálna hmotnosť objednávaného tovaru kupujúcim s dopravou prostredníctvom kuriéra pri jednej objednávke je 60 kg.- nad uvedú hmotnosť je  potrebná osobná konzultácia dopravy
g)     Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky.  V prípade ak kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluvy sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje a má sa za to, že kupujúci odvolal návrh kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje predávajúci kupujúceho e-mailovou správou na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke alebo pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
h)     kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Povinnosti predávajúceho
 
a)      Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1.    2. Tovar, ktorý vyhovuje normám a právnym predpisom platným na území SR. 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
b)     Nezodpovedáme za:
1.    2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérnou spoločnosťou. 4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
c)      Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku), ak z dôvodu vypredania zásob alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku nepredvídateľných prekážok, alebo v prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 
3) Povinnosti kupujúceho
 
a)      Kupujúci sa zaväzuje:
1.    2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
b)     V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 
4) Cena a platobné podmienky
 
a)      Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V tejto cene nie je zahrnutá cena za dopravu objednaného, resp. zakúpeného tovaru.
b)     Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy.
c)      Spôsob platby:
1)     na dobierku kuriérom pri prevzatí tovaru s výnimkami podľa bodu 4d.
2)     online platobnými nástrojmi bánk – prostredníctvom kuriéra – s výnimkami podľa bodu 4d.
3)     vopred prevodom na bankový účet číslo: SK39 7500 0000 0040 2515 5576 – CSOB banka , na základe vystavenej faktúry a doručenie prostredníctvom kuriéra s výnimkami podľa bodu 4d.
d)     predávajúci je oprávnený požadovať platbu kupujúcim vopred:
1)     v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie;
2)     pri kúpe tovaru v hodnote nad 300 €,
3)     pri objednaní tovaru označeného termínom „akcia“
e)      Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru:
a)      zaplatením kúpnej ceny, ak je tovaru zasielaný dobierkou,
b)     doručením tovaru kupujúcemu, ak kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred
 
5) Dodacie podmienky
 

a)      Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch v pondelok až piatok.
b)     Objednaný tovar distribuujeme vlastnou dopravou, kuriérskou spoločnosťou DPD, resp. zasielame poštou na dobierku,  alebo si ho môžete sami vyzdvihnúť v sídle predajcu. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
c)      Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že celú objednávku zašleme až po dodaní dodávateľom.
d)     Extra možnosti doručenia: Pri objednaní tovaru nad 300 € v rámci SR je doprava zdarma.
e)      Tovar vyskladňujeme spravidla ihneď od obdržania objednávky. Pri produktoch, ktoré nemáme na sklade sa dodacia lehota pohybuje od 2-8 týždňov.
f)      Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom.
g)     Vianočné sviatky a prelom roka: V období od 20.12. do 6.1. roka, E-shop funguje v obmedzenom režime. Objednávky z eshop sa zase vybavujú riadnym spôsobom až od 7.1. Preto vianočne darčeky v podobe objednávok, ktoré Vám neprišli do uvedeného termínu, už s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú doručené.
 
6) Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
a)      Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru
Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín. Podmienky zrušenia objednávky: Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu: info@servisbazenov.com . Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.
b)     odstúpenie od kúpnej zmlvuy
1)   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
2)     V prípade, že objednaný tovar dostanete a zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke alebo my sme sa pomýlili pri dodaní, mate v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možnosť objednávku zrušiť do 14 dní od:
1.    prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
2.    uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
3.    uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči..
3)     V tom prípade tovar zašlite na adresu predávajúceho. Tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu resp. dokladu o kúpe, tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý. Spotrebiteľ má právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé, avšak odskúšaním sa nerozumie používať ho a následne vrátiť predávajúcemu.
4)   Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP musí byť v písomnej forme a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo účtu, na ktorý vráti predávajúci už prijaté plnenie. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. spolu s originálnym obalom vo forme poistenej zásielky. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
5)   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v otvorenom, ale nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedený v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej už zaplatenú časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
6)   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
c)      Vrátené zásielky – Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.
 
7) Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
 

a)      Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@servisbazenov.com ,
b)     Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny /mimosúdny/ spôsob riešenia sporov,
c)      Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov,
d)     Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 14.02.2018 je tu:  http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riese… . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
e)      Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
f)      Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.
–        Ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
–        Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
g)     Spotrebiteľ môže podať žiadosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
h)     Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 
8) Reklamácie a záručná doba
 
a)      Pred prevzatím a zaplatením zásielky, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky s týmito vadami reklamácie neprijímame.
b)     Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľ (právnická osoba) je 6 mesiacov.
c)      Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte.
Reklamácia sa vzťahuje len na:
– preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na:
– vady spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru
Postup pri reklamácii – Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
1)     Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru vady, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 00421 911 910 100).
2)     V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 00421 911 910 100).
3)     V prípade, ak zistíte výrobné vady kontaktujte nás telefonicky (tel. č. 00421 911 910 100) alebo e-mailom.
4)     Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:
Servis bazenov,s.r.o.  K zabraniu 7133, 911 01 Trenčín, Slovensko ,uveďte prosím číslo zákazníka, resp. číslo faktúry (ako aj adresu a popis vady)
5)     K zásielke nezabudnite priložiť reklamačný formulár uvedený na stránke e-shopu a kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý sme poslali s tovarom. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo kuriérskou spoločnosťou. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!
6)     Doba vybavenia reklamácie – Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 00421 911 910 100) . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
7)     Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8)     Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
9)     Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
•    nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva lebo dokumentácie tovaru,
•    neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
•    uplynutím záručnej doby tovaru,
•    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
•    používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
•    neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
•    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
•    poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
•    poškodením tovaru náhodou skazou a náhodným zhoršením,
•    neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
•    zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 
9)     Ochrana osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Predávajúci (v zmysle nariadenia GDPR „prevádzkovateľ“) za účelom  uzatvorenia kúpnej zmluvy, spracúva osobné údaje kupujúceho, resp. osoby konajúcej v mene kupujúceho (ďalej aj „dotknutá osoba“), v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR v súvislosti s plnením zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený kúpnou zmluvou a dokladmi súvisiacimi s kúpnou zmluvou a jej plnením, najmä: titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail dotknutej osoby. Kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť alebo riadne plniť predmetnú zmluvu. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v čl. 1 ods. 1. týchto obchodných podmienok.
 3. Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných záväzkov a zákonných povinností predávajúceho v zmysle osobitných právnych predpisov. K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza. K osobným údajom majú prístup oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa, zmluvný partner v oblasti účtovníctva a zmluvní partneri, ktorí zabezpečujú dodávku tovaru (kuriérske a prepravné spoločnosti).
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, spracúvať osobný údaj e-mailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho marketingové informácie. Kupujúci má možnosť kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania marketingových informácií a to prostredníctvom marketingovej správy alebo kontaktovaním prevádzkovateľa.
 5. Dotknutá osoba (kupujúci) berie na vedomie, že v zmysle nariadenia GDPR má nasledovné práva:
 1. právo požadovať od prevádzkovateľa (predávajúceho) prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 2. právo na opravu osobných údajov,
 3. právo na vymazanie osobných údajov,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo na prenosnosť osobných údajov, a
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov.

 
V prípade ak sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe jej súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je možné kedykoľvek vyhľadať na internetovej stránke www.servisbazenov.com.

10)     Záverečné ustanovenia
 

a)      Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
b)     Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
c)      Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.
d)      predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie VOP.
e)     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e‑mailových správ.
f)     Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
g)       Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
V Trenčíne dňa 14.02.2020